header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news684.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news681.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news680.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news669.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news667.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 64


เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • ข่าวประชาสัมพันธ์»
 • ข่าวสารจากกลุ่มตรวจสอบภายใน»

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

 

 

เอกสาร :: 71025621617.pdf