header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news730.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news713.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news712.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news698.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news697.jpg
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 64


เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • ข่าวประชาสัมพันธ์»
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

แบบฟอร์มต่างๆ

                                                                        หนังสือภายนอก                                                               

ตัวอย่าง หนังสือภายนอก  

 

  

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

แหล่งที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี http://www.opm.go.th

                                                                         หนังสือภายใน                                                                 

หนังสือภายใน

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

แหล่งที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี http://www.opm.go.th

                                                                       หนังสือประทับตรา                                                             

หนังสือประทับตรา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

แหล่งที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี  http://www.opm.go.th