วิสัยทัศน์

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2563

 

 

พันธกิจ

- ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

- เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร แจ้งเตือนภัย และกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

- กำหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการ และเป็๋นศูฯญ์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

- บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย