1. พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายให้เป็นไปตาม
    กฎหมายและมาตรฐานสากล
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ควบคุมคุณภาพและประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฏหมายหรือข้อกำหนดของประเทศ หรือข้อกำหนด ข้อตกลง หรือกฏหมายระหว่างประเทศ
3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน
4. พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิภ ตามหลักเกณฑ์การผลิตที่ดีด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของประเทศ หรือข้อกำหนด ข้อตกลง หรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ
5. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ให้แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการเครือข่ายในประเทศและในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการสนับสนุนโปรแกรมการทดสอบความชำนาญและสนับสนุนวัสดุอ้างอิง
7. เป็นศูนย์ประสานงานวิชาการและศูนย์ฝึกอบรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนอ้างอิง : กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก ในราชกิจจานุเบกษา 28 ธันวาคม 2552