บทบาทหน้าที่ของฝ่าย/กลุ่ม
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • มีหัวหน้าฝ่าย ทำหน้าที่ดูแล ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานภายในฝ่าย
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
       -  งานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป
       -  รับตัวอย่างและจัดส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ และประสานงานในการคืนตัวอย่างให้ลูกค้า
       -  จัดพิมพ์และเก็บรักษารายงานผลการทดสอบ
       -  จัดซื้อวัสดุและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามระเบียบพัสดุ สำนักนายกรัฐมนตรี

2) กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

 • มีหัวหน้ากลุ่ม ทำหน้าที่ดูแล ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานในกลุ่ม
 • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
       -  รักษาและพัฒนางานการบริหารงานด้านคุณภาพของสำนักฯ
       -  ประสานงานกับฝ่ายและกลุ่มในสำนักฯ ในงานการบริหารงานด้านคุณภาพ
       -  ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพของกรมฯ
       -  ดำเนินแผนงานการเป็นผู้ให้บริการการทดสอบความชำนาญ

3) กลุ่มมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์

 • มีหัวหน้ากลุ่ม ทำหน้าที่ดูแล ควบคุฒ กำกับการปฏิบัติงานในกลุ่ม
 • กลุ่มมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
       -  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ / ทดสอบ เพื่อใช้เป็นวิธีมาตรฐานของประเทศ / อาเซียน
       -  ตรวจยืนยันผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีที่มีความละเอียดสูงและซับซ้อน
       -  ให้บริการทดสอบความชำนาญ (PT) ในประเทศและต่างประเทศ
       -  ให้บริการสารมาตรฐาน และศูนย์ฝึกอบรมของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

4) กลุ่มประเมินความเสี่ยง

 • มีหัวหน้ากลุ่ม ทำหน้าที่ดูแล ควบคุฒ กำกับการปฏิบัติงานในกลุ่ม
 • กลุ่มประเมินความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ
       -  การศึกษาวิจัยประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำ / ปรับค่ามาตรฐาน / กฎหมายด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข
       -  ศึกษาวิจัยเพื่อแจ้งเตือนภัยหน่วยงาน / ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ
       -  ติดตาม ดำเนินการกรณีที่เป็นข่าว คดี ร้องเรียน เร่งด่วน
       -  พัฒนาและประเมินชุดทดสอบด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข

5) กลุ่มประเมินคุณภาพและความปลอดภัย

 • มีหัวหน้ากลุ่ม ทำหน้าที่ดูแล ควบคุฒ กำกับการปฏิบัติงานในกลุ่ม
 • กลุ่มประเมินคุณภาพและความปลอดภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ
       -  ทดสอบคุณภาพตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก และมาตรฐานสากล
       -  การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก และมาตรฐานสากล
       -  การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุขตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก และมาตรฐานสากล

อัตรากำลัง

ข้าราชการ  
ตำแหน่ง
จำนวน
ผู้อำนวยการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
เภสัชกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1
1
4
9
5
2
2
1
รวม
25
พนักงานราชการ  
ตำแหน่ง
จำนวน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
2
รวม
2


โครงสร้างของหน่วย

 

โครงสร้างของหน่วยงาน