จะส่งตัวอย่างเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ สมุนไพร ตรวจวิเคราะห์ได้อย่างไร

ส่งตรวจได้ที่ศูนย์รวมบริการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2965-9752 หรือ โทร.0-2951-0000 ต่อ 99968 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจได้ที่ http://www.dmsc.moph.go.th/ossc/index.php