การทดสอบผลิตภัณฑ์

การให้บริการ

  • ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องสำอาง ทดสอบคุณภาพและปริมาณสารสำคัญ และสารห้ามใช้ทางเคมีและชีววิทยาในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเผ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและแจ้งเตือนภัยจากสารก่อให้เกิดอันตราย
  • ห้องปฏิบัติการด้านวัตถุอันตราย ทดสอบคุณภาพและปริมาณสารสำคัญ และสารห้ามใช้ทางเคมีและชีววิทยาในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ช้ในบ้านเรือน ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเฝ้ระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข และแจ้งเตือนภัยจากสารก่อให้เกิดอันตราย

การทดสอบผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข

วิธีทดสอบ เกณฑ์การคัดเลือกวิธี

  • กำหนดโดยกฎหมายหรือวิธีที่ผู้ใช้บริการกำหนด
  • เป็นมาตรฐานระดับนานาประเทศหรือระดับประเทศ
  • จัดทำโดยองค์กรทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
  • ลงพิมพ์ในตำราวิทยาศาสตร์หรือวารสาร
  • วิธีของผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือ
  • ห้องปฏิบัติการพัฒนาหรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การทดสอบ