การส่งตัวอย่างทดสอบ

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย มีเงื่อนไขการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข ได้แก่ เงื่อนไขการให้บริการ การระบุรายละเอียดในแบบบันทึกการนำส่งตัวอย่าง เอกสารแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ การขอแก้ไขเอกสารหรือขอเอกสารรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ การรับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และการรับตัวอย่างคืน  

รายละเอียเพิ่มเติม คลิก