แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ
ชาย    หญิง
2. อายุ
ต่ำกว่า 16 ปี
16-30 ปี
31-45 ปี
46-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
3. อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
นักเรียน / นักศึกษา
อื่นๆ
4. ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
รายละเอียด : ด้านข้อมูล
ข้อ. คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.1 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
2.2 ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
2.3 ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
2.4 ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
2.5 ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ