Username :: Password ::
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ รับข้อร้องเรียนการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข http://blqs.dmsc.moph.go.th/complain
โดย : เยาวลักษณ์ ทองเพ็ง
01-07-2016 08:52:50  IP Address: 171.7.2.167