ที่อยู่ / สถานที่ตั้ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ นนทบุรี
๘๘/๑ ซอยสถาบันบำราศนราดูร
ถนนติวานนท์   ตำบล ตลาดขวัญ
อำเภอ เมือง   จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
 
 โทรศัพท์ : 0-2951-0000 ต่อ 99968, 99969
 สายตรง : 0-2965-9752-3
 แฟ็กซ์ : 0-2965-9754
 อีเมล์ : onestop@dmsc.mail.go.th
 ขอคำแนะนำในการส่งผลิตภัณต์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายเลขภายใน ณ ศูนย์รวมบริการ หมายเลขภายใน
หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร9996799561, 99501, 99503
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายเครื่องมือแพทย์ ถุงมือ ถุงยางอนามัย 98340 99496
ผลิตภัณฑ์ยา ยางและภาชนะบรรจุเภสัชภัณฑ์ 98340 99116
ผลิตภัณฑ์ด้านรังสี เครื่องมือแพทย์ ถุงมือ ถุงยางอนามัย 98340 99678
ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ 99966 98344
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 99966 99366