ประวัติความเป็นมา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานหลัก ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศมีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ทั้งการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ชีววัตถุ สมุนไพร เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจยืนยันด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการชันสูตร โรคทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการรักษาป้องกันควบคุมโรคและการตรวจพิสูจน์สารเสพติดทั้งในวัตถุของกลางและในปัสสาวะ เพื่อการป้องกัน บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและการดำเนินการทางอรรถคดี นอกจากนี้ยังดำเนินการพัฒนาคุณภาพศักยภาพห้อง ปฏิบัติการเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความสามารถและมีคุณภาพในการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนสามารถนาไปใช้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526 เป็นต้นมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายขยายการเข้าถึงบริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีคุณภาพของประชาชน โดยได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของกรมฯ ในส่วนภูมิภาค
ปัจจุบันมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งสิ้น 14 แห่งกระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงทั้งสิ้น 12 แห่งจัดตั้งเป็นการภายใน 2 แห่ง โดยศูนย์ฯ แต่ละแห่งมีพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละเขตสุขภาพ ยกเว้น พื้นที่ของเขตสุขภาพที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรีลพบุรี อ่างทอง ปทุมธานี นครนายก และนนทบุรี รวมทั้งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครไม่มีศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่รับผิดชอบโดยตรง ในการดำเนินงานเขตพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ขาดหน่วยงานระดับกองที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อทำหน้าที่เช่นเดียวกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งอื่นในการประสานการดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
ในปี งบประมาณ 2556 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีคำสั่งที่ 1647/2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 เรื่อง จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน โดยรวมกับศูนย์รวมบริการให้มีสำนัก งาน อยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรีและยกเลิกคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 146/2549 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่องจัดตั้ง ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 136/2551 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนกลาง
ในปีงบประมาณ 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.355 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุสารบัญ ลำดับที่ 0119-002-58 เล่ม 1 หน้า 44 สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 และได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี งบประมาณ 2559-2561 รวมทั้งสิ้น 190 ล้านบาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx