คำแนะนำ
หากท่านมีคำถาม ที่เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
 
1. วิธีส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์
2. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
4. นัดรับใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์
 
กรุณาส่งคำถามดังกล่าวได้ที่นี่
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบให้เร็วที่สุด
ถาม - ตอบ (Q&A)
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถาม    คลิกที่นี่