วิสัยทัศน์
 
 
  "ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในการให้บริการ ของศูนย์รวมบริการ"  
 
 
พันธกิจ
 
 
    ให้บริการรับตัวอย่าง และส่งมอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภันฑ์สุขภาพทุกประเภท (ยกเว้น : วัตถุเสพติด)  
 
  ให้บริการข้อมูล ด้านการบริการ และข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์