calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0