calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์การ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562