calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์