calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวกิจกรรม»

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ผ่านระบบ e-Meeting

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ผ่านระบบ e-Meeting จากสำนักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563