calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวกิจกรรม»

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต (BCP) สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต (BCP) สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 801 ขั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563