calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวกิจกรรม»

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) จากสำนักงาน ก.พ.ร.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดยเสนอผลงานเรื่อง ผลงานนวัตกรรมไดฟลูเบนซูรอน : กำจัดยุงลายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดย ผทว. อภิวัฎ ธวัชสิน ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์