calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวกิจกรรม»

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยทำความสะอาดบริเวณศูนย์รวมบริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สร้างความมั่นใจในการเข้ารับบริการของประชาชน เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2563

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยทำความสะอาด บริเวณศูนย์รวมบริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สร้างความมั่นใจในการเข้ารับบริการของประชาชน เนื่องใน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยให้ประชาชนมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลโรคได้ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563