calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»

มาตรการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และคู่มือปฏิบัติงาน 0600 WM 0036 การรักษาความเป็นกลางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และคู่มือปฏิบัติงาน 0600 WM 0036 การรักษาความเป็นกลางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน